O PROJEKCIE

Położenie geograficzne Gdańska i Sopotu, a także coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych, spowodowanych globalnymi zmianami klimatu sprawia, że ryzyko powodzi w obu miastach rośnie. Wiąże się ono przede wszystkim z intensywnymi opadami deszczu. Najbardziej gwałtowne są powodzie wywołane deszczami nawalnymi, które występują podczas tzw. „oberwania chmury”. Takie powodzie mają zwykle niespodziewany charakter oraz krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg.

Dlatego Gdańsk i Sopot wspólnie realizują projekt „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu”. Jego celem jest zbudowanie nowoczesnego, jednolitego i w pełni cyfrowego systemu alarmowania wraz z systemem monitoringu hydrologicznego i opadów atmosferycznych, który pozwala na skuteczne powiadomienie o zagrożeniu powodziowym jak największej liczby mieszkańców.

Monitorowanie

MONITORUJEMY

Zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie największe ryzyko powodziowe spowodowane jest intensywnymi opadami deszczu. Szczególnie gwałtowne są powodzie wywołane deszczami nawalnymi, które występują podczas tzw. „oberwania chmury”, tak zwane powodzie błyskawiczne. Takie powodzie mają krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg, a ich skutki na terenach zurbanizowanych są zawsze katastrofalne z powodu niespodziewanego charakteru zdarzenia.

Gdańsk cechuje się bardzo silną zmiennością przestrzenną opadu – jedną z największych w Polsce. Niemal w każdej zlewni gdańskich potoków ten sam epizod opadowy potrafi przebiegać zupełnie inaczej. Podczas akcji przeciwpowodziowej swoje decyzje trzeba więc opierać na wnioskach z obserwacji całego systemu odwodnieniowego i jednoczesnej analizie informacji o zmianach natężenia opadów.

W ramach projektu istniejący system informowania i alarmowania o zagrożeniach został znacznie rozbudowany. W różnych rejonach Gdańska zamontowano 19 nowych deszczomierzy (stacji pomiarowych do badania wielkości opadu), a także 55 nowych sond hydrologicznych, które wskazują wysokość poziomu wody na praktycznie wszystkich zbiornikach i ciekach.

W Sopocie pojawiły się 4 nowe stacje pomiarowe z deszczomierzami oraz do obserwacji warunków meteorologicznych i 3 stacje pomiarowe z sondą.

Monitorowanie Monitorowanie Monitorowanie Monitorowanie

Urządzenia pozwalają ocenić rzeczywistą sytuację podczas ekstremalnych opadów deszczu oraz szybko i adekwatnie podejmować w trakcie sytuacji kryzysowej działania, zmniejszające ryzyko zagrożenia. Dane ze wszystkich gdańskich urządzeń rejestrujących można monitorować na stronie internetowej spółki miejskiej Gdańskie Wody.

Rozbudowa systemu hydrologiczno-meteorologicznej sieci pomiarowej pozwala właściwie zarządzać sytuacja powodziową i mieć pełną wiedzę o aktualnym zagrożeniu: wielkości opadów, wypełnieniu zbiorników, aktualnym przepływie wody w ciekach i prognozowanych zjawiskach.

Dzięki realizacji projektu liczba urządzeń gdańskiego systemu monitoringu hydrologicznego zwiększyła się kilkukrotnie (wcześniej składał się on z ponad 30 urządzeń: sond i deszczomierzy), w znaczny sposób zwiększając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta.

OSTRZEŻEMY

W ramach projektu zamontowane zostały syreny alarmowe, które w sytuacji zagrożenia będą emitować komunikaty głosowe. Sterowanie syrenami będzie odbywać się z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego lub Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nowa infrastruktura została zainstalowana głównie z myślą o ostrzeganiu przed ryzykiem podtopień i powodzi, choć będzie mogła być wykorzystana także w innych sytuacjach kryzysowych.

W Gdańsku pojawiło się 55 nowych punktów alarmowych, w ramach których przewidziano syreny elektroniczne, radiotelefon, blok sterujący oraz maszt antenowy. Dodatkowo rozbudowano 15 istniejących punktów alarmowych, w których pojawiły się: radiotelefon i blok sterujący. W Sopocie, który jest znacznie mniejszy pod względem powierzchni terenów zurbanizowanych, przewidziano modernizację istniejącej analogowej stacji bazowej oraz instalację 3 nowych dodatkowych elektronicznych syren alarmowych.

Budowa systemu informowania i alarmowania pozwoli na informowanie mieszkańców o zagrożeniu poprzez komunikaty głosowe i zapewni objęcie nim terenów, które dotychczas znajdowały się poza systemem informowania głosowego.

Kliknij, by zobaczyć wykaz lokalizacji gdańskich punktów alarmowych.

Ostrzeganie
Korzyści Korzyści
Korzyści Korzyści
Korzyści Korzyści

KORZYŚCI

Rozbudowany system monitoringu hydrologicznego i alarmowania to szybka ocena zagrożenia, zarządzanie ryzykiem powodziowym i skuteczne ostrzeganie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem – w czasie, który pozwoli im podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających.

  1. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
  2. poprawa jakości i szybkości informowania mieszkańców o zagrożeniu,
  3. bieżące badanie wielkości opadu jako czynnika generującego zagrożenie i wysokości poziomu wody na zbiornikach i ciekach jako reakcji zlewni.

Uzyskiwane dane będą na późniejszych etapach podstawą do gruntownej analizy zjawisk występujących w zlewniach cieków, pozwalającej na stworzenie szczegółowych scenariuszy przebiegu zagrożeń.

RETENCJA

Podstawą bezpieczeństwa powodziowego Gdańska jest sieć ponad 50 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności około 700 000 m3, zlokalizowanych kaskadowo na potokach, co tworzy niespotykany w innych polskich miastach system. Kolejne są w fazie projektowej. Odwodnienie zapewnia także ponad 20 000 studni i 18 000 wpustów ulicznych, 317 km potoków i rowów, 751 km sieci kanalizacji deszczowej, 15 km wałów przeciwpowodziowych i 6 ogrodów deszczowych. Od 2001 r. pojemność retencyjna Gdańska zwiększyła się ponad 5-krotnie.

Ważnym elementem strategii kompleksowego zarządzania wodą opadową w Gdańsku są obiekty małej retencji, które naśladują naturę w gromadzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spływu deszczówki. Dlatego tworzymy miejskie ogrody deszczowe oraz zachęcamy, edukujemy i wspieramy mieszkańców, by mogli budować takie rozwiązania także we własnym zakresie. Opracowujemy Gdański Przewodnik Małej Retencji – wydana już została jego I część, poświęcona ogrodom deszczowym.

5 głównych kierunków zagospodarowywania wód opadowych w Gdańsku to retencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, przydomowa i zieleń miejska. Tworzą błękitno-zieloną infrastrukturę miasta, wspierającą adaptację do zmian klimatu – tak jak 5 idealnie pasujących do siebie palców dłoni tworzy nieprzepuszczalną strukturę.

Retencja Retencja Retencja

DO POBRANIA

System monitoringu i ostrzegania – jak to działa?

System monitoringu i ostrzegania – korzyści

Jak zachować się podczas powodzi? Komunikaty syren alarmowych

BROSZURA
INFORMACYJNA

Broszura informacyjna Broszura informacyjna Broszura informacyjna
Gdańsk Gdańsk Gdańsk

Wartość projektu „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” to 2 822 637,7 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi 70%.

Fundusz Rozwoju Regionalnego